Mục được đánh dấu bởi thẻ "thanh toán bằng thẻ atm":